Ortopedijos techninės priemonės apdraustiesiems kompensuojamos bazinėmis kainomis Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinto LR Sveikatos apsaugos ministro ir šios Tvarkos nustatyta tvarka.

Ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu tvirtinama ortopedijos techninės priemonės kaina (balais), pagal kurią kompensuojamos ortopedijos techninės priemonės gamybos ir pritaikymo išlaidos. Į bazinę kainą įskaičiuojamos įstatymų nustatytas pridėtinės vertės mokestis.

Priemokos, mokamos dėl dalinės ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijos, vienas balas yra lygus vienam eurui.

Ortopedijos technines priemones apdraustajam skiria:

a) pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo įstaigos gydytojai specialistai, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne didesnė kaip 289,62 balo;

b) antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo įstaigos gydytojai specialistai, jei ortopedijos techninės priemonės bazinė kaina ne didesnė kaip 579,24 balo;

c) antrinio arba tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios gydymo įstaigos

gydytojų konsiliumas, dalyvaujant ortopedijos techninę priemonę skiriančiam gydytojui specialistui, jei šios priemonės bazinė kaina didesnė kaip 579,24 balo.

Ortopedijos technines priemones skiriantis gydytojas:

a) medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) ar asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a) nurodo priemonės reikalingumą apdraustajam nustačiusios gydymo įstaigos pavadinimą, gydytojo vardą ir pavardę, ortopedijos techninę priemonę, skiriamą apdraustajam pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas, ir tos priemonės charakteristiką. Medicinos dokumentų išrašas ar gydytojo įrašas asmens sveikatos istorijoje galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo įrašymo dienos;

b) fiksuoja apdraustojo medicinos dokumentuose (forma Nr. 003/a, forma Nr. 025/a) veiksmus, susijusius su ortopedijos techninės priemonės skyrimu, pritaikymu, remontu, keitimu ir kt.;

c) negali skirti kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių didesniam pacientų skaičiui nei suteikia konsultacijų. Vieno nozologinio ligos vieneto atveju (skirstymas pagal giminingus simptomus) kompensuojamos tik vienos ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidos;

d) kartu su gydymo įstaiga, kurioje dirba, apmoka netikslingai paskirtos ortopedijos techninės priemonės kompensavimo išlaidas.

Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į pirmąjį sąrašą, bazinės kainos 100 proc. kompensuojamos apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė.

Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į antrąjį sąrašą, įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos apdraustiesiems iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kuriems yra nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė, šia tvarka:

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

– asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumas, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis (I grupės invalidumas);

– asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas (invalidumas);

– valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą;

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

– asmenims iki 18 metų;

– iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis (II grupės invalidams);

– asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

– kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į trečiąjį sąrašą, kurių įsigijimo išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos apdraustiesiems iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kuriems yra nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė, šia tvarka:

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

– asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25 procentų darbingumas, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis (I grupės invalidumas);

– asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas (invalidumas);

– valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

95 proc. bazinės kainos kompensuojama asmenims iki 18 metų.

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

– iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis (II grupės invalidams);

– asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

50 proc. bazinės kainos kompensuojama kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

 Pastaba: tais atvejais, kai prie gaminio skyrimo indikacijos yra nuoroda 1, gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).

KOMPENSUOJAMI GAMINIAI: KATALOGAS.